சோதனை பதிவு

வணக்கம் , இது ஒரு சோதனை பதிவு.. யாரப்பா அது ரோதனை பதிவுனு படிக்கிறது??? :)

வீ எம்